Login
Serwis

Serwis sprzętu kosmetycznego

Zajmujemy się sprzedażą wysokiej jakości urządzeń kosmetycznych, jak i ich późniejszym serwisem. Jeśli chcesz skorzystać z gwarancyjnych lub pogwarancyjnych usług serwisowych świadczonych przez Agencję Kontact, zapoznaj się z regulaminem i skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

Kliknij, by skontaktować się z serwisem:

 

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ AGENCJĘ KONTACT

1. UWAGI OGÓLNE

1.1 Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.

1.2 Warunki napraw gwarancyjnych określają jedynie zapisy w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do zakupionego sprzętu.

1.3 W przypadku braku Karty Gwarancyjnej lub kiedy gwarancja już wygasła, naprawa będzie miała charakter odpłatny. O kosztach będziemy informowali. Naprawy do 100 zł brutto wykonywane są bez akceptacji Reklamującego. W przypadku rezygnacji z naprawy lub kiedy sprzęt okaże się sprawny, pobierana jest opłata diagnostyczna oraz transportowa wysokości 100 zł brutto.

1.4 Firma Agencja Kontact Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantuje swoim klientom usługi serwisowe na wysokim poziomie.

1.5 Oddając sprzęt do serwisu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.

1.6 Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne, zalania, działania niskiej i wysokiej temperatury o parametrach niedopuszczalnych dla danego urządzenia, nieuzgodnione próby naprawy oraz uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu.

2. PRZYJĘCIE / ODBIÓR SPRZĘTU

2.1 W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu, potwierdzeniem przyjęcia sprzętu w serwisie jest wydany przez pracownika firmy oryginał ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO.

2.2 Oryginał ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO jest jedynym dokumentem pozwalającym na osobisty odbiór sprzętu znajdującego się na serwisie. W momencie odbioru sprzętu zgłoszenie zostaje zwrócone wystawcy.

2.3 Koszt serwisu pogwarancyjnego wyceniany jest indywidualnie zależnie od nakładu pracy oraz kosztu wymienianych w urządzeniu elementów.

2.4 Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Serwisem w celu uzyskania porady technicznej i jeśli to możliwe, ewentualnego zdalnego rozwiązania występującego problemu. Zdalne rozwiązanie problemu może się wiązać z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych

2.5 Klient dostarczając reklamowany towar zobowiązany jest zapewnić mu oryginalne opakowanie. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu sprzętu w wyniku braku oryginalnego opakowania do reklamowanego przez Kupującego towaru, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

2.6 Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne o ile Serwis nie określi inaczej. Dostarczenie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.

2.7 Klient dostarcza reklamowany towar do serwisu we własnym zakresie i na własny koszt, na adres: ul. Solskiego 15, 52-401 Wrocław, Polska.

2.8 Naprawa będzie dotyczyła wyłącznie zgłoszonego problemu. Właściwy opis uszkodzenia ma wpływ na skuteczność naprawy.

2.9 Oddając swój sprzęt do serwisu, Reklamujący wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin przez Serwis bez swojego udziału w tych czynnościach.

2.10 Sprzęt po naprawie, nieodebrany w ciągu trzech miesięcy, podlega złomowaniu.

3. WYKONANIE NAPRAWY

3.1 Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU SERWISOWYM.

3.2 W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.

3.3 Czas trwania naprawy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy w serwisie. W firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.

3.4 Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.

3.5 Klient jest obowiązany do sprawdzenia statusu naprawy poprzez zasięganie informacji telefonicznej lub osobiście i do niezwłocznego odebrania sprzętu.

3.6 W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia sprzętu skutkuje to wzrostem kosztów naprawy w stosunku do kosztów naprawy przewidywanych w czasie diagnozy wstępnej. Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis może odmówić naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient jest zobowiązany do:

a) odebrania sprzętu w terminie 7 dni roboczych od dnia telefonicznego poinformowania go o odmowie naprawy sprzętu,

b) uiszczenia opłaty diagnostycznej oraz transportowej w wysokości 100 zł brutto.

3.7 Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je w wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

3.8 Serwis nie przeprowadza napraw na miejscu u klienta, nie wysyła części do samodzielnej naprawy oraz nie wypożycza sprzętu zastępczego na czas naprawy.

3.9 Jedynym potwierdzeniem naprawy jest KARTA NAPRAWY wydawana razem ze sprzętem po naprawie. Duplikaty nie są wystawiane.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy od home.pl